Wednesday, April 11, 2018 • Vol. 140, No. 45

Akridge

Robena (Shirley) Akridge (FULL OBIT)
92, of Havana
Published in the Astoria South Fulton Argus on 1/21/1998