Wednesday, April 17, 2019 • Vol. 141, No. 46

Akridge

Robena (Shirley) Akridge (FULL OBIT)
92, of Havana
Published in the Astoria South Fulton Argus on 1/21/1998