Wednesday, January 17, 2018 • Vol. 140, No. 33

Ashton

Martha Ashton
84
Published in the Astoria Argus-Searchlight in 1962