Wednesday, September 12, 2018 • Vol. 141, No. 15

Ashton

Martha Ashton
84
Published in the Astoria Argus-Searchlight in 1962