Wednesday, September 19, 2018 • Vol. 141, No. 16

Konetzny

Frank Konetzny
62
Published in the Astoria Argus-Searchlight in 1951

Marie Konetzny
58
Published in the Astoria Argus-Searchlight in 1950