Wednesday, February 13, 2019 • Vol. 141, No. 37

Konetzny

Frank Konetzny
62
Published in the Astoria Argus-Searchlight in 1951

Marie Konetzny
58
Published in the Astoria Argus-Searchlight in 1950